STATUT STOWARZYSZENIA

Wszyscy Ludzie Dobrej Woli

Tekst jednolity 12-09-2011

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Wszyscy Ludzie Dobrej Woli, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.

§ 2

Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych składających się z członków rodzin, przyjaciół oraz osób niepełnosprawnych po kryzysach psychicznych.
§ 3

Stowarzyszenie działa w partnerstwie z Fundacją Pomocy Wzajemnej „Barka”.

§ 4

 1. Stowarzyszenie może używać wyróżniającego je znaku graficznego, który wraz z nazwą korzysta z ochrony prawnej.

 2. Stowarzyszenie może używać pieczęci oraz wywieszać szyldy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 5

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001, Nr 79 z dnia 7 kwietnia 1989 roku, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 6

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

 2. W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 7

Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym zakresie i charakterze działania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 8

Stowarzyszenie powołano w celu udzielania wszelkiej pomocy osobom niepełnosprawnym po kryzysach psychicznych oraz dla przełamania barier społecznych względem osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

§ 9

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych osób dobrej woli, którzy chcą pomagać osobom niepełnosprawnym po kryzysach psychicznych.

§ 10

Głównym celem Stowarzyszenia jest zapewnienie pracy osobom niepełnosprawnym, a hasłem przewodnim jest: „Rehabilitacja Poprzez Pracę” oraz „Zero Tolerancji Dla Narkotyków, Alkoholu i Przemocy”.
§ 11

Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej oraz zawodowej jej członków. Do prowadzenia swojej działalności gospodarczej i organizacyjnej stowarzyszenie może zatrudniać członków zwyczajnych według ich predyspozycji i możliwości oraz może zatrudnić, w wyjątkowych przypadkach decyzją Zarządu, niebędących członkami Stowarzyszenia fachowców do konkretnych zadań.

 

ROZDZIAŁ II

Cele i środki działania

§ 1

Celem Stowarzyszenia jest: działalność społeczna, zawodowa, zdrowotna, kulturalno- oświatowa, rekreacyjnaochrona zdrowia psychicznego,pomoc prawna, pomoc socjalna, pomoc edukacyjna, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

§ 2

Stowarzyszenie swe cele wymienione w § 1 realizuje poprzez:

 1. Powoływanie Zakładów Aktywności Zawodowej,

 2. Powoływanie Spółdzielni Socjalnych,

 3. Organizowanie spotkań Grup Integracyjnych,

 4. Organizowanie spotkań z prawnikami,

 5. Organizowanie i prowadzenie kursów, szkoleń zawodowych i socjalno-społecznych, dostosowanych poziomem i możliwościami do osób po schorzeniach psychicznych,

 6. Pomoc organizacyjno-prawna przy pisaniu oraz składaniu wniosków i odwołań:

 • o zasiłki socjalne,

 • o renty socjalne,

 • o renty zdrowotne,

 • o orzeczenia o niepełnosprawności,

 • o wyjazdy sanatoryjne,

 • o przyznanie lokali socjalnych

 1. Nawiązanie współpracy z ośrodkami zdrowia psychicznego

 2. Realizacja innych potrzebnych rozwiązań dla poprawy życia i zdrowia osób niepełnosprawnych

 3. Organizowanie imprez sportowo- rekreacyjnych

 4. Organizowanie imprez kulturalno- oświatowych,

 5. Prowadzenie działań warsztatowych przygotowujących osoby podlegające wykluczeniu społecznemu do różnych form przedsiębiorczości,

 6. Tworzenie i prowadzenie lokalnych klubów integracji społecznej,

 7. Prowadzenie wymiany doświadczeń oraz rozwijanie współpracy z organizacjami i instytucjami w kraju i zagranicą,

 8. Organizowanie konkursów, aukcji, loterii i zbiórek publicznych oraz pozyskiwanie dotacji i innych środków na realizację celów statutowych,

 9. Organizowanie staży, seminariów, konferencji, kursów oraz warsztatów na rzecz programów przedsiębiorczych, edukacyjnych i socjalnych w Polsce i zagranicą,

 10. Inne działania realizujące cele statutowe.

§ 3

Stowarzyszenie może podjąć działalność niewykazaną w statucie, konieczną dla realizacji celów stowarzyszenia, jeżeli ta działalność jest zgodna z prawem, a zarząd uzna tą działalność za potrzebną.

§ 4

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą przeznaczoną dla zdobycia funduszy na działalność statutową. Stowarzyszenie może prowadzić działalność charytatywną, nieodpłatną oraz odpłatną działalność statutową.

 

§5

Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 

ROZDZIAŁ III

Członkowie stowarzyszenia – ich cele, prawa i obowiązki

§ 1

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia, względnie partnerem w tworzeniu Spółdzielni Socjalnych i Zakładów Aktywności Zawodowej.

 3. Działalność członków w Stowarzyszeniu ma charakter bezinteresowny oraz społeczny.

 4. Członkowie Stowarzyszenia mogą być zatrudnieni w jego strukturach.

§ 2

Stowarzyszenie posiada członków:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

§ 3

 1. Członkami zwyczajnymi stają się wszyscy uczestnicy zebrania założycielskiego.

 2. Zwyczajnym członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne, niezależnie od narodowości, obywatelstwa i miejsca zamieszkania, które deklarują poparcie dla celów statutowych Stowarzyszenia, z zachowaniem zasad określonych w art. 3 i 4 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.

§ 4

Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie uchwały, po złożeniu przez kandydata Zarządowi pisemnej deklaracji.

 

§ 5

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

 2. Członków wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia po złożeniu przez kandydata Zarządowi pisemnej deklaracji Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z pisemnie deklarowanych świadczeń.

 3. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w rozdziale III § 8.

 4. Członkowie wspierający są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 6

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

§ 7

 1. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.

 2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§ 8

Członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia przysługuje:

 1. Bierne i czynne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia.

 2. Prawo do korzystania z wszelkich form działalności Stowarzyszenia.

 3. Prawo do udziału w zebraniach, akcjach, spotkaniach, komisjach problemowych, klubach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 4. Prawo do zgłaszania wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.

 5. Prawo do czynnego korzystania z pomocy prawno-organizacyjnej, świadczonej przez Stowarzyszenie na równych dla wszystkich członków zasadach, określonych przez Zarząd.

 6. Prawo do zaskarżania uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia.

§ 9

Członek zwyczajny Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

 1. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych.

 2. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 3. Propagowania idei i celów Stowarzyszenia.

 4. Współdziałania i przestrzegania zasad koleżeńskiej współpracy.

 5. Systematycznego opłacania składek członkowskich, według zasad ustalonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 10

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w obradach statutowych władz Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Utrata członkostwa następuje przez:

 1. Dobrowolne wystąpienie ze Stowarzyszenia zgłoszone na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.

 2. Wykluczenie członka z powodu niepłacenia składek członkowskich w wymaganym terminie, pomimo uprzedniego pisemnego upomnienia, w drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Śmierć członka.

 4. Wykluczenie, z powodu naruszenia zasad określonych w statucie, nieprzestrzegania uchwał i regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

 5. Wykluczenie na skutek pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu powszechnego.

 6. Wykluczenie z powodu notorycznego wstrzymywania się od udziału w pracach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Stowarzyszenia.

 7. Na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia z uzasadnieniem, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka, zainteresowanemu przysługuje prawo odwołania do następnego Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni. Uchwała Walnego Zgromadzenia członków jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 2. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne następuje na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

 3. Członkostwo wspierające i honorowe ustaje na skutek:

- dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie

- utraty osobowości prawnej,

-przyczyn wskazanych w Rozdziale III §11 punkty: c, d, e, f, g.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze stowarzyszenia

§ 1

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,

 2. Zarząd Stowarzyszenia,

 3. Komisja Rewizyjna.

§ 2

 1. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata od dnia powołania.

 2. Wybór Członków Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków na Walnym Zgromadzeniu.

 3. Członkowie Zarządu powołują ze swego składu osoby na stanowisko: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka zarządu.

 4. Wybór członków Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków na Walnym Zgromadzeniu.

 5. Dopuszczalny jest ponowny wybór członków do władz Stowarzyszenia.

 6. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 

Walne Zgromadzenie Członków

§ 3

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

 2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd Stowarzyszenia powiadamia pisemnie członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.

 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwoływane jest raz w roku.

§ 4

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 2. Walne Zgromadzenie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie porządku obrad.

§ 5

 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd Stowarzyszenia w każdym czasie:

 1. z własnej inicjatywy,

 2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 3. na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 1. Zarząd Stowarzyszenia jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków w ciągu 30 dni, od dnia otrzymania wniosku określonego w §5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

 2. Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków następuje pisemnie za pokwitowaniem, nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia obrad.

 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 6

Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają, w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania.

§ 7

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

 1. określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

 2. uchwalania zmian statutu,

 3. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków,

 4. wybór i odwoływanie wszystkich Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej,

 5. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

 6. rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

 7. uchwalanie budżetu,

 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

 9. uchwalanie ramowych regulaminów działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej.

 10. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

 11. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

 12. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

 13. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

 14. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

 15. podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

 

Zarząd Stowarzyszenia

§ 8

Zarząd jest powołany do kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz, wykonuje uchwały Walnego Zgromadzenia Członków. Zarządowi przysługują kompetencje określone w Rozdziale IV §10 Statutu oraz wszelkie kompetencje, które nie zostały zastrzeżone w statucie lub obowiązujących przepisach prawa dla Walnego Zgromadzenia lub Komisji Rewizyjnej.

 

§ 9

 1. Zarząd składa się z 5 osób w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Członka Zarządu. Zarząd wybierany jest spośród członków Stowarzyszenia.

 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, lub Wiceprezes.

§ 10

Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:

 1. realizacja celów Stowarzyszenia,

 2. wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

 3. kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z postanowieniami i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków,

 4. sporządzanie planów pracy i budżetu,

 5. przedkładanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia Walnemu Zgromadzeniu Członków,

 6. uchwalanie regulaminu Zarządu,

 7. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,

 8. rekomendowanie kandydatów na członków Stowarzyszenia do organów w organizacjach społecznych krajowych i międzynarodowych,

 9. powoływanie i znoszenie jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia prowadzących działalność socjalno-edukacyjną oraz gospodarczą, a także powoływanie i odwoływanie ich dyrektorów,

 10. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

 11. podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

 12. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

 13. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

 14. przyjmowanie i wykluczanie członków.

§ 11

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu – w tym Prezesa lub Wiceprezesa wraz z jednym członkiem Zarządu.

 2. Do składania oświadczeń woli, w sprawach, w których wartość zobowiązań Stowarzyszenia przewyższa kwotę 20 tysięcy złotych niezbędne jest współdziałanie 3 członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

 3. O złożeniu przez oświadczenia w sprawie opisanej w Roz. IV § 11 ust. 1 Statutu Członkowie Zarządu składający oświadczenia są obowiązani uprzednio poinformować Komisję Rewizyjną oraz pozostałych członków Zarządu.

 

Komisja Rewizyjna

§ 12

Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.

§ 13

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego oraz dwóch członków Komisji Rewizyjnej.

§ 14

 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie działalności Zarządu i Stowarzyszenia,

 2. składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 3. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym w statucie,

 4. prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń wynikających z kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,

 5. składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

 6. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

 7. uchwalanie własnego regulaminu działania.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 2. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i Zarządu Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.

 4. W przypadku ustania członkostwa w Stowarzyszeniu członka Komisji, pozostali członkowie Komisji mogą dobrać spośród zwyczajnych członków Stowarzyszenia osobę na jego miejsce. Liczba dołączonych na podstawie postanowienia Komisji, nie może przekraczać liczby członków wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

 

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze

§ 1

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.

 2. Fundusze Stowarzyszenia powstają ze:

 1. składek członkowskich,

 2. darowizn, spadków, zapisów,

 3. dotacji i ofiarności publicznej,

 4. podejmowanej działalności gospodarczej,

 5. innych wpływów i dochodów z zachowaniem obowiązujących przepisów.

 1. Zabrania się dysponowania majątkiem Stowarzyszenia w zakresie:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia, za wyjątkiem przypadków określonych w Rozdziale V § 1 ust. 6 Statutu,

 2. Przekazywania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie, lub na preferencyjnych warunkach,

 3. Wykorzystania majątku na rzecz członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych, niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,

 4. Zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz ich bliscy.

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie, lub w kasie Stowarzyszenia.

 2. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

 3. Stowarzyszenie może wspierać utworzone przez siebie lub w partnerstwie z innymi podmiotami spółdzielnie socjalne poprzez udzielenie pożyczek, darowizny lub inne dopuszczalne na podstawie obowiązujących przepisów formy wsparcia finansowego.

§ 2

 1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 2. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagana jest reprezentacja zgodnie z rozdziałem IV § 11.

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiana statutu, rozwiązanie stowarzyszenia

§ 1

 1. Zmiana Statutu, rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków podjętej większością ¾ głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 2. W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie Członków wyznacza likwidatorów i podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia.

 

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe
§ 1

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

§ 2

W sprawach wynikających ze stosunku pracy mają zastosowanie przepisy Kodeksu Pracy.

§ 3

Spory wynikłe na tle stosunków prawnych Stowarzyszenia rozstrzygają sądy w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.