CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo-Społeczne
"Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne powstało 29 sierpnia 2006 roku w Toruniu. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 roku o Stowarzyszeniach (Dziennik Ustaw z 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami),własnego statutu oraz zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.""1 maja 2010 roku w drodze otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego związanego z realizacją zadań Gminy Miasta Torunia Stowarzyszenie przejęło zadania dotychczas wykonywane przez Centrum Integracji Społecznej CISTOR, kontynuując jego działania.""Celem działalności Stowarzyszenia jest aktywizacja zawodowa i społeczna podopiecznych i tym samym przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Poprzez tzw. zatrudnienie socjalne oraz działania z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej dążymy do usamodzielnienia uczestników i wyprowadzenia ich poza system pomocy społecznej".

Część 1

Część 2