Poznań dnia 01.02.2016

Na spotkaniu komisji dialogu obywatelskiego przy pełnomocniku miasta Poznania w dniu 14.01.2016 roku przedstawiono program pt.
 „Poznański Program Integracji i Aktywizacji Zawodowej Osób  z Niepełnosprawnością” na lata 2016-2020. 
W programie tym zapisano między innymi: 
„Wspieranie tworzenia i rozwoju spółdzielni socjalnych dla osób z niepełnosprawnością”. 
Zadajmy sobie pytanie ile w Poznaniu jest takich spółdzielni? Dużo, czy mało?
Organizacja pozarządowa jaką jest Stowarzyszenie „Wszyscy Ludzie Dobrej Woli” zrzeszająca osoby niepełnosprawne po zaburzeniach psychicznych, ich rodziny i przyjaciół, jest zainteresowana utworzeniem spółdzielni socjalnej dla niepełnosprawnych członków naszej organizacji.
Dlatego przedstawiamy swój pogląd w którym kierunku to wsparcie jest naszym zdaniem bardzo potrzebne. 
Według większości autorytetów zagranicznych i krajowych najlepszą rehabilitacją dla osób niepełnosprawnych jest rehabilitacja poprzez pracę.
W przedmiotowym programie podano, że w kraju zatrudnionych jest 14,5% osób niepełnosprawnych. Wynika z tego, że 85,5% osób niepełnosprawnych pozostaje bez pracy. 
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób niepełnosprawnych po zaburzeniach psychicznych na wolnym rynku pracy rzadko zdaje egzamin. 
Osoby te źle się adoptują i są źle akceptowane w nieznanym środowisku pracy. 
Dlatego tak ważne jest samozatrudnienie tych osób w spółdzielniach socjalnych, gdzie pracowałyby w swoim przyjaznym środowisku wspierane przez rodziców, opiekunów
 i wolontariuszy znających ich problemy zdrowotne. 
Stowarzyszenie chce powołać spółdzielnię socjalną dla osób niepełnosprawnych po zaburzeniach psychicznych w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii solidarnej” realizowanego przez Urząd Marszałkowski, „Wielkopolską Radę Koordynacyjną” oraz „Fundację Pomocy Wzajemnej Barka”
Spółdzielnia socjalna może być powołana przez co najmniej pięć osób fizycznych, lub co najmniej dwie osoby prawne. 
Powołanie spółdzielni socjalnej przez osoby fizyczne z zaburzeniami psychicznymi jest prawie niemożliwe z uwagi na skomplikowane sprawy organizacyjne, administracyjne i rejestracyjne. 
Jak zarejestrować spółdzielnię socjalną opisane jest w takich publikacjach, jak : 
    „Vademecum o spółdzielniach socjalnych” Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
    „Źródła finansowania działalności podmiotów gospodarki społecznej” Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
    „Zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstwa społecznego” Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka
    „Środki na podjęcie działalności gospodarczej” Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu
    „Spółdzielnie socjalne – wspólne wyjście z bezrobocia” „Stowarzyszenie na rzecz spółdzielni socjalnych”
    „Ekonomia społeczna, a osoby niepełnosprawne” „Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi”
Sprostać wszystkim formalnością dla zarejestrowania spółdzielni socjalnej łatwiej będzie dwom osobom prawnym. 
Jesteśmy zainteresowani powołaniem spółdzielni socjalnej z dwóch osób prawnych. Potrzebna jest druga osoba prawna.
W spółdzielni pracowałyby osoby niepełnosprawne po zaburzeniach psychicznych w swoim przyjaznym środowisku wspierane przez rodziców, przyjaciół i wolontariuszy.
 Chcemy, aby każdym niepełnosprawnym członkiem spółdzielni opiekował się jeden student ostatniego roku psychologii, w ten sposób byłby to mały ośrodek integracji i rehabilitacji poprzez pracę. 
Aby jednak spółdzielnia mogła rozpocząć działalność gospodarczą musi posiadać odpowiedni lokal, oraz środki finansowe. 
Proponujemy, aby każda spółdzielnia dla osób niepełnosprawnych  rozpoczynająca działalność mogła otrzymać w ramach wsparcia odpowiedni lokal na warunkach preferencyjnych . Dotyczy to zwłaszcza remontu i czynszu. 
Na rozpoczęcie działalności spółdzielnia socjalna może otrzymać dotację z Powiatowego Urzędu Pracy, lub z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Na otrzymanie dotacji potrzebne są jednak zabezpieczenia.
Formami takich zabezpieczeń mogą być:
    poręczenia cywilne
    blokada rachunku bankowego
    weksel z poręczeniem wekslowym
    gwarancja bankowa
Udzielenie takich zabezpieczeń jest uciążliwe zarówno dla osób fizycznych, jak i prawnych. 
Dlatego proponujemy, aby w ramach wsparcia i preferencji w przypadku zakładania spółdzielni socjalnych dla osób niepełnosprawnych możliwe było zabezpieczenie dotacji przez zastaw na rzeczach zakupionych z tej dotacji. 
Reasumując  odpowiedni lokal na warunkach preferencyjnych, oraz zabezpieczenie dotacji przez zastaw na rzeczach.
Proponowane przez nas rozwiązania ułatwią realizacje procedur przy powoływaniu spółdzielni socjalnych dla osób niepełnosprawnych.
Na zakończenie Stowarzyszenie wyraża szacunek i uznanie dla wszystkich osób niepełnosprawnych, a szczególnie tych, które działają społecznie na rzecz środowiska.

Stowarzyszenie "Wszyscy Ludzie Dobrej Woli" serdecznie zaprasza wszystkich chętnych z Poznania i okolic do członkowstwa w Stowarzyszeniu.