Poznań dnia 04.01.2016                                            
Stowarzyszenie
"Wszyscy Ludzie Dobrej Woli"
św, Wincentego 6/9
61-003 Poznań

W ramach pomagania osobom niepełnosprawnym po kryzysach psychicznych chcemy powołać ośrodek integracji i rehabilitacji poprzez prace 
                                                                                        
Stowarzyszenie  "Wszyscy Ludzie Dobrej Woli" powstało w ramach projektu 7.2.2 z PO KL realizowanego przez "Fundację Pomocy Wzajemnej Barka".                 
Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w dniu 11.08.2011 przez: Sąd Rejonowy Miasto Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy
Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych składających się z członków rodzin, przyjaciół i osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi.
Stowarzyszenie powołano w calu udzielenia wszelkiej możliwej pomocy osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi oraz dla przełamania barier społecznych względem osób z zaburzeniami psychicznymi. Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie dla zapewnienia  osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Hasło przewodnie Stowarzyszenia to „Rehabilitacja poprzez pracę”. 
W ramach naszych możliwości organizacyjnych i finansowych chcemy powołać spółdzielnię socjalną, lub prowadzić działalność gospodarczą.
Niepełnosprawni członkowie naszego stowarzyszenia żyją ze skromnych środków finansowych: Z rent, świadczeń socjalnych oraz dofinansowania przez rodziców. Rodzice jednak wiecznie żyć nie będą. Jesteśmy pełni podziwu dla naszych podopiecznych, którzy muszą żyć ze świadomością, że są nieuleczalnie chorzy do końca życia. Osoby te mogą jednak funkcjonować w miarę normalnie pod warunkiem zażywania odpowiednich leków oraz będąc pod stałą opieką lekarzy specjalistów.
Według autorytetów krajowych i zagranicznych najważniejszą formą rehabilitacji dla tych osób jest rehabilitacja poprzez pracę, która w znacznym stopniu zapobiega nawrotom zaburzeń. Jednak możliwość znalezienia pracy na wolnym rynku przez te osoby jest prawie żadna. Nasze Stowarzyszenie po wielu rozmowach i konsultacjach postanowiło pomyśleć o powołaniu spółdzielni , socjalnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2007 roku (o spółdzielniach socjalnych), lub prowadzić działalność gospodarczą.Według ustawy: „Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnych jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jej członków.”
Ustawa przewiduje powołanie spółdzielni przez co najmniej 5 osób fizycznych, lub przez dwie osoby prawne. W naszym przypadku możliwe jest jedynie powołanie spółdzielni przez dwie osoby prawne. Jedną osobą prawną jest Stowarzyszenie „Wszyscy Ludzie Dobrej Woli” – brak nam jednak drugiej osoby prawnej. Mamy dobry pomysł na prowadzenie działalności spółdzielni socjalnej, lub prowadzenie działalności gospodarczej przy stowarzyszeniu
Pomysł ten przez naszych konsultantów został oceniony za dobry, a przede wszystkim możliwy do realizacji. Będziemy współpracować z każdym dla osiągnięcia przedmiotowego celu.
Zwracamy się z prośbą do każdego kto może i chciałby pomóc. 
W dniu 19.12.2011 Zarząd Stowarzyszenia uczetniczył w wyjazdowym sympozjum prowadzonym przez: „Centrum szkoleniowo-doradcze ekonomii społecznej Cogito” w Krakowie. 
Mogliśmy podziwiać jak funkcjonuje hotel „U Pana Cogito”, w którym pracuje ponad 20 osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby te doskonale funkcjonują na swoich stanowiskach pracy, w swoim przyjaznym otoczeniu. Doskonale działa to w Krakowie, może też na mniejszą skalę w Poznaniu.
Wśród naszych podopiecznych są osoby z wykształceniem wyższym, średnim, zawodowym i podstawowym. W pomyśle dla działalności naszej Spółdzielni Socjalnej znaleźliśmy wspólny mianownik, taki który pozwoli pracować wszystkim. Można zatrudnić kilkanaście osób. Znamienna jest wypowiedź jednej z osób z wyższym wykształceniem: „U siebie mogę robić wszystko, to będzie przecież moja spółdzielnia.


 Obecnie jesteśmy dobrze przygotowani i możemy wznowić ten pomysł. Chcemy założyć spółdzielnię socjalną przez dwie osoby prawne. Mamy dobry pomysł na działalność spółdzielni, lub działalność gospodarczą przy stowarzyszeniu.
Do założenia takiej spółdzielni z dwóch osób prawnych potrzebna jest tylko druga osoba prawna. W przypadku osób chorych psychicznie jednym z najważniejszych kierunków działań jest zapobieganie nawrotom choroby. Olbrzymie znaczenie terapeutyczne odgrywa tu praca i aktywność zawodowa. Jest to także jeden z celów oddziaływań rehabilitacyjnych w przypadku tej grupy osób. Dla wielu osób po przebytym leczeniu szpitalnym, istotne jest, aby móc wrócić do konkretnej aktywności, takiej jak np. praca zawodowa. Możliwość posiadania i wykonywania pracy zawodowej daje poczucie bycia potrzebnym, wartościowym, podnosi ogólną satysfakcje życiową. Ponadto praca zawodowa jest okazją do samorealizacji, chroni przed pustką, znudzeniem i biernością. Przeciwdziała poczuciu bezradności i sprzyja rozwojowi osobowości. Jest także okazją do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych. Osoby chore, które są w trakcie ''zdrowienia'', a zaliczają się do grona osób bezrobotnych, tracą możliwość nadążania za przemianami społeczno – ekonomicznymi, tracą okazję do podejmowania różnych decyzji życiowych i są pozbawione możliwości motywowania siebie do rozwoju osobistego i pracy nad sobą. Najważniejsze potrzeby osób, które spotkał w ich życiu kryzys psychiczny, związane z powrotem do środowiska to:
skuteczne zapobieganie nawrotom choroby i dbanie o własne zdrowie 
nawiązywanie i utrzymywanie właściwych kontaktów z ludźmi 
podejmowanie i wykonywanie pracy zawodowej 
rozwijanie własnych zainteresowań
czas na odpoczynek i rozrywkę
uzyskanie wsparcia społecznego, akceptacji, zrozumienia i empatii ze strony społeczeństwa
Osoby z niepełnosprawnością psychiczną po poprawie ich stanu zdrowia pragną powrotu do pracy, mają także bardzo nasiloną potrzebę bycia pożytecznym dla środowiska, chcą rozwijać swoje kwalifikacje zawodowe, a poprze te działania uzyskiwać wiarę w siebie i utrzymywać dobry stan zdrowia psychicznego. Takie osoby posiadają wiele własnych możliwości. Należy podjąć wszelkie możliwe działania które wyzwolą takie możliwości jak: gotowość do pracy nad sobą, kreatywność, refleksyjność, wrażliwość, życzliwość wobec innych, wysoka motywacja do działania, a także pragnienie współdziałania ze zdrowym społeczeństwem. Trzeba pamiętać również o tym, że choroba psychiczna i leczenie szpitalne mogą powodować pewne trudności, których doświadcza pacjent. Może to być między innymi: zmniejszenie możliwości adaptacyjnych w stosunku do nowych sytuacji, wolniejsze tempo pracy, obniżone poczucie pewności siebie i mniejsza odporność na stres. Osoby takie silniej odczuwają obawy przed odrzuceniem ze strony społeczeństwa, mogą wykazywać zmniejszoną zręczność manualną oraz obniżoną zdolność koncentracji uwagi. Wymienione utrudnienia mogą negatywnie oddziaływać na funkcjonowanie osoby w środowisku pracy, jednak są możliwe do opanowania. Ważne jest zapewnienie właściwej opieki medycznej, psychologicznej i rehabilitacyjnej,stworzenie odpowiedniego środowiska pracy i odpowiednich warunków, co jest możliwe tylko w przedsiębiorstwie społecznym. W procesie zatrudniania osoby z chorobą psychiczną ważne jest, aby pracodawca nie podejmował na własną rękę działań terapeutycznych, natomiast miał nawiązaną dobrą współpracę ze specjalistami, terapeutami zajmującymi się osobami z zaburzeniami psychicznymi. Jest to możliwe do zrealizowania tylko w przedsiębiorstwie społecznym. Na wolnym rynku pracy możliwości podejmowania pracy przez osoby chore psychicznie są raczej ograniczone. Jedną z ważniejszych przyczyn tego stanu rzeczy jest niechęć potencjalnych pracodawców wobec zatrudniania osób po kryzysach psychicznych. Pracodawcy mają obawy, że u osób tych wystąpią nawroty choroby które uniemożliwią im wykonywanie pracy. I rzeczywiście często tak się zdarza. Wykonywanie pracy wiąże się ze stresem. Osoby chore psychicznie zatrudnione na wolnym rynku pracy trudno się adoptują w nowym nieznanym środowisku, i nie zawsze są w nim akceptowane. Jeże1i do tego osoba psychicznie chora nie ma w zakładzie pracy ,,przyjaznej duszy'', od której może oczekiwać wsparcia w trudnych sytuacjach zazwyczaj krótki okres zatrudnienia kończy się kryzysem, a nawet pobytem w szpitalu. Wg. Czabały ok.84% osób mających rozpoznanie choroby psychicznej pozostaje niezatrudnioną, najmniej chętnie są zatrudniani i w pierwszej kolejności zwalniani. Osoby z niepełnosprawnością psychiczną nie zafunkcjonowały na wolnym rynku pracy. Na wolnym rynku pracy osoby niepełnosprawne chore psychicznie najczęściej zatrudniane są na małe eksponowanych i mało płatnych stanowiskach, a przy pierwszych kłopotach są zwalniane. Dlatego tak ważne jest stworzenie przyjaznego środowiska w pracy, ,,grupy wsparcia'', ograniczenia stresu. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest samo zatrudnianie się takich osób w spółdzielniach socjalnych oraz przedsiębiorstwach społecznych powstających przy organizacjach obywatelskich. Praca w spółdzielni socjalnej, oraz w ramach działalności gospodarczej przy stowarzyszeniu:
- da im poczucie bycia potrzebnym wartościowym człowiekiem
- podniesie ich ogólną satysfakcję życiową
- umotywuje do rozwoju osobistego i pracy nad sobą
- da okazję do samorealizacji
- będzie przeciwdziałać poczuciu bezradności i wykluczenia
- umożliwi nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów społecznych
- ochroni przed pustką, znudzeniem i biernością.
Tym bardziej, że możliwe jest tworzenie spółdzielni i przedsiębiorstw,,mieszanych'', w których zatrudnione byłyby osoby chore i wspierające je osoby zdrowe (np. członkowie rodzin, przyjaciele, wolontariusze). Członkowie spółdzielni stanowią dla siebie grupę wsparcia, znają specyfikę chorób psychicznych, wiedzą kiedy zbliża się kryzys i że należy podjąć działania zapobiegające. Spółdzielnia gwarantuje czasową zastępowalność osób, które mimo wszystko poddadzą się kryzysowi, ale bez utraty przez nie pracy. Po kryzysie taka osoba może bez problemu wrócić na swoje stanowisko pracy.
Nasze Stowarzyszenie jest zainteresowane powołaniem takiej właśnie spółdzielni socjalnej lub prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach ośrodka rehabilitacji i integracji poprzez pracę. Jednak w toku prac przygotowawczych do powołania spółdzielni stwierdziliśmy, że wiedza na temat ekonomii społecznej wśród osób po kryzysach psychicznych jest praktycznie zerowa. I mało jest spółdzielni oraz przedsiębiorstw, w których pracują takie osoby. Na około 500 zarejestrowanych spółdzielni znaleźliśmy tylko jedną a także kilka przedsiębiorstw społecznych (głównie w formie ZAZ). Inicjatywy takiekoncentrują się przede wszystkim w środowisku krakowskim. Ani same osoby po kryzysach, ani ich rodziny, ani wreszcie terapeuci nie wiedzą o takich moż1iwościach
W naszej ocenie sytuację tę mogłoby zmienić uruchomienie internetowego serwisu informacyjnego, skierowanego do osób po kryzysach psychicznych z całej Polski, który zawierałby kompleksową informację o ekonomii społecznej i dobrych praktykach w tej dziedzinie, w kontekście osób chorych psychicznie. Obecnie działają różne serwisy skierowane do osób po kryzysach psychicznych, ale zawierają głównie treści i fora ukierunkowane na radzenie sobie z samą chorobą rozwiązania medyczne, wymianę doświadczeń. Brak serwisu i forum, które poruszałoby temat Ekonomii Społecznej dla osób po kryzysach psychicznych. Niektóre fora poruszają temat zatrudnienia na otwartym rynku pracy, ale bardzo marginalnie. Ogólnie działa około l5 forów tematycznych związanych z chorobami psychicznymi, oraz kilka forów wielotematycznych poruszających między innymi te tematy. 
Dla zdecydowanej większości osób po kryzysach psychicznych i ich rodzin taki serwis byłby prawdziwym odkryciem, dającym nowe możliwości. Zdrowie i szczęście osób po kryzysach psychicznych, możliwość uczestnictwa w życiu społecznym są dla nich szansą powrotu do normalnego życia. Podjęcie pracy zawodowej jest jednym z przejawów procesu "zdrowienia". Możliwość wykonywania pracy, funkcjonowania w roli pracownika jest jedną z możliwych dróg terapeutycznych. Poza tymfunkcjonowanie takich osób w środowisku wpływa pozytywnie na społeczeństwa. Kontakt ten uczy dialogu z drugim człowiekiem i poszanowania godności każdej osoby ludzkiej. Uczy nas, że osoba z niepełnosprawnością jest także pełnowartościową istotą ludzką, której należy się szacunek.
Liczba chorujących na schizofrenię i inne zaburzenia psychotyczne, zarejestrowanych w poradniach zdrowia psychicznego wynosi 165,5 tys. osób (źródła: ,Rocznik Statystyczny" 2002). W tej grupie około 80%'tj. 132 400 osób, to chorujący psychicznie wykluczeni z rynku pracy i codziennej aktywności zarobkowej, u których brak pracy sprzyja pogłębianiu się istniejących zaburzeń zdrowia psychicznego i stanu ubóstwa. Szacuje się, że w Polsce około 120 000 osób chorych psychicznie (tj.75% grupy chorych leczonych w poradniach zdrowia psychicznego), powinno - zgodnie z indywidualnymi potrzebami – zostać włączonych w programy pracy i rehabilitacji społeczno-zawodowej.
    Dlatego w okresie od 2012.06.01 do 2012.12.31 realizowaliśmy projekt w ramach oferty z "Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – Fundusz Inicjatyw Obywatelskich"  Nazwa projektu "Przedsiębiorczość społeczna dla osób po kryzysach psychicznych", umowa numer 171/FIO/1983 z dnia 28.08.2012. Głównym celem projektu było zwiększenie świadomości i wiedzy osób po kryzysach psychicznych na temat możliwości zatrudnienia w podmiotach ekonomii społecznej. Na strone internetową projektu weszło popnad 60000 internautów, co jest wykładnikiem wielkości zainteresowania tematem.  Projekt został zrealizowany i rozliczony.  W ramach naszej działalności statutowej nawiązaliśmy współpracę z "Fundacją pomocy wzajemnej Barka" i odbywamy wspólne spotkania. Nawiązaliśmy współpracę z Fundacją królowej Polski świętej Jadwigi" W ramach tej współpracy niepełnosprawni członkowie naszej organizacji brali udział w dwóch tygodniowych wyjazdach szkoleniowych w Swadzimiu. Nawiązaliśmy współpracę z Stowarzyszeniem "Instytut Zachodni" i liczymy, że pomoże nam to w realizacji naszych celów statutowych. 
    W 2014 roku Stowarzyszenie "Wszyscy Ludzie Dobrej Woli" powołało grupę inicjatywną, która została zgłoszona do projektu "Wielkopolskie Centrum Ekonimii solidarnej" realizowanego przez "Fundację Pomocy Wzajemnej Barka", oraz Stowarzyszenie "PISOP". Wysłaliśmy pismo do realizatorów tego projektu z informacją, że grupa inicjatywna składa się z osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i należy tą grupę odpowiednio traktować. Z przyczyn obiektywnych spółdzielnia nie powstała ponieważ aby otrzymać środki potrzebne do założenia spółdzielni należało podpisać weksle, ponieważ nie mamy innych zabezpieczeń, a organizatorzy nie zgodzili się na zabezpieczenie przez zastaw na rzeczach zakupionych za środki z dotacji. 
W dalszym ciągu próbujemy wszelkich sposobów na zrealizowanie tematu.
Widzimy możliwość prowadzenia dla tej grupy osób integracji społecznej. Nasz pomysł to stworzenie przy Stowarzyszeniu programu 1+1. Jedna osoba niepełnosprawna z zaburzeniami psychicznymi pod opieką jednego studenta ostatniego roku psychologii. Zakładamy utworzenie kilkunastu takich par, które spotykałyby się po dwa razy w tygodniu. Natomiast wszyscy razem uczęszczali by na spotkania integracyjne prowadzone przez Panią magister psychologii, koordynatorkę działań. 
Inne nasze pomysły w następnej kolejności do realizacji: 
klubokawiarnia z małą gastronomią(możliwość zatrudnienia niepelnosprawnego kucharza.
współpraca z Wielkopolskim Bankiem Żywności w celu przekazywania paczek żywnościowych dla osób niepełnosprawnych mających trudne warunki materialne
Do prowadzenia działalności nie posiadamy jednak lokalu. Mamy propozycję pozyskania lokalu od ZKZL-u,który odpowiada naszym oczekiwaniom, jednak nie posiadamy funduszy na remont i czynsz.Zwracamy się do każdego, kto chciałby pomóc.
Może nasze pomysły nie są rewelacyjne, ale stanowią drobne kroki do osiągnięcia celu. Takim celem jest utworzenie ośrodka przedsiębiorczości dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi na  wzór hotelu "U Pana Cogito" w Krakowie.

Z powodu braku lokalu Stowarzyszenie nie może prowadzić żadnej działalności. Mamy propozycje ZKZLu na wynajem lokalu. Stowarzyszenie nie posiada jednak funduszy na remont i czynsz. Może znajdzie się jakieś rozwiązanie.

Dlatego zwracamy się z serdeczną prośbą do wszystich ludzi dobrej woli, do każdego, kto może i chciałby pomóc. Do organizacji rządowych i pozarządowych, do świata biznesu, do pracodawców, do stowarzyszeń, do fundacji, do soób prawnych i osób fizycznych. Stowarzyszenie "Wszyscy Ludzie Dobrej Woli" zaprasza do członkowstwa w Stowarzyszeniu osoby zdrowe. Do pomocy przy pracach administracyjnych, do pisania i realizacji projektów i do prowadzenia księgowości, możliwość zawierania umów wolontariackich.
Stowarzyszenie "Wszyscy Ludzie Dobrej Woli" wyraża podziękowanie dla ZKZL za dotychczasową współpracę. 
Będziemy w kontakcie. Prosimy o dalszą wyrozumiałość.
Obecnie pojawiła się możliwość przystąpienia do projektu "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej" realizowanego przez Fundację Pomocy Wzajemnej "Barka". W ramach  tego projektu spółdzielnia prowadziłaby działalność gospodarczą w postaci klubokawiarni obsługiwanej przez osoby niepełnosprawne przy pomocy wolontariuszy znających ich problemy zdrowotne i życiowe. Powstanie takiej spółdzielni umożliwi: 
ZKZL przekaże nam na preferencyjnych warunkach odpowiedni lokal
ZUS wyrazi zgodę na refundację składek 
realizator projektu zastąpi podpisanie weksli na zastaw na rzeczach zakupionych ze środków dotacji
Stowarzyszenie "Wszyscy Ludzie Dobrej Woli" ponownie zwraca się do wszystkich, którzy mogą i chcą pomóc w realizacji projektu. Do osób prawnych, do osób fizycznych, świata biznesu, pracodawców, do organizacji rządowych i pozarządowych. Aby projekt mógł być zrealizowany, a Stowarzyszenie mogło realizować swoje zadania organizacyjne i statutowe potrzebny jest udział wolontariuszy. 
Nawiązaliśmy kontakt z fundacją AUXILIA. Przekazujemy tekst proponowanej współpracy:
Witam

Jak wcześniej rozmawialiśmy proponuję Państwu na początku rozwiązanie wykorzystania naszych koni i doświadczenia które posiada współwłaścicielka Fundacji jako zawodnik,trener,hodowca.
Tworząc przy okazji miejsce do spotkań związanych z terapią psychologiczną dla Waszych podopiecznych. Miejsce akurat się na to nadaje,blisko las daleko od zabudowań.
Jak wiadomo mamy początek zimy i jest to najlepszy okres do szukania sponsorów, rozpoczęcie wczesna wiosna.
Jeździectwo jest bardzo popularne wśród ludzi bogatych i to może być atutem do łatwiejszego pozyskania.środków
Uważam że dla bezpieczeństwa najlepiej powinny powstać grupy małe tak do 5 osób z możliwością rozszerzania w miarę zainteresowania i wprowadzania dodatkowych zajęć.Małe grupy pozwolą też na obniżenie kosztów dowozu , co na początku też jest istotne. Atutem dla całego pomysłu to organizacja terapii po za terenem miasta Poznania, przyroda, zwierzęta, spokój , dla Waszych beneficjentów jest najważniejsze .  Co do kosztów to jako Fundacja nie chce zarabiać, ale uważam że Stowarzyszenie jeżeli dodatkowo znalazło sponsora na utrzymanie 2 koni -  kwotę 1100 złotych miesięcznie
 
będziemy usatysfakcjonowani. 2 konie dla grupy 5 osobowej wystarczy. Koszty to zakup słomy, siana, witamin, jabłka, marchew, weterynarz, kowal, sprzęt jeżdziecki itp.  Wydaje mi się że jest to suma do przyjęcia, oprócz tego Fundacja poniesie także inne koszty organizacyjne i szkoleniowe które nie liczy.
Proszę o przeanalizowanie naszej propozycji, jeżeli będzie pozytywna możemy rozpocząć współpracę z możliwością rozwijania o inne pomysły.
Na dzień dzisiejszy jest to najlepszy sposób na wypromowanie Stowarzyszenia i pozwoli na łatwiejszą działalność w przyszłości oraz będzie to dobra reklama dla FUNDACJI AUXIILA..
O naszej wstępnej rozmowie poinformowałem właściciela Fundacji.
  Z poważaniem FUNDACJA AUXIILA tel kont. 695 534 181


Stowarzyszenie serdecznie pozdrawia wszystkich ludzi dobrej woli.

Przy  opracowaniu tekstu korzystano z nastepujących żródeł:
Hubert Kaszyński "Osoby niepełnosprawne jak grupa beneficjentów organizacji pozarzadowych świadczących usługi na rynku pracy" 
Ministerstwo Warszawa 2011 rok "Narodowy program zdrowia psychicznego"
Katarzyna Kowalczyk "Współpraca doradcy zawodowego z osobą z zaburzeniami psychicznymi"
Katarzyna Kowalczyk "Znaczenie pracy zawodowej dla osób z chorobą psychiczną"

Stowarzyszenie "Wszyscy Ludzie Dobrej Woli" serdecznie zaprasza wszystkich chętnych z Poznania i okolic do członkowstwa w Stowarzyszeniu.